Galleri Vindelbro


Velkommen til Galleri Vindelbro!

Jeg har fornøjelsen at byde dig indenfor til et besøg i Galleri Vindelbro, hvor du vil kunne se mine billeder i de forskellige rum og perioder.


Jeg har især været optaget af MØDET OG SAMSPILLET MELLEM MENNESKER – og ikke mindst FÆLLESSKAB OG SAMMEHOLD som betydningsfulde faktorer i livet.


Min udtryksform er som udgangspunkt ekspressionistisk abstrakt, dvs. med afsæt i de oplevelser og indtryk, som jeg møder på min vej - skaber mit maleri og jeg – ved hjælp af farver, linjer og sanselighed – den stemning og de følelser, vi vil udtrykke. Men samtidig har jeg dog valgt at undgå en forpligtelse og loyalitet til stilen, som forhindrer mig i at undersøge og eksperimentere og "flyde med", når inspirationen kom.

 

Læs mere på min hjemmeside www.galleri-vindelbro.dk om min udvikling i maleriet gennem årene, hvor jeg har bevæget mig gennem forskellige farveepoker. Ved at trykke på fanebladene i siden finder du både historien og mine malerier i de forskellige farveepoker.


Mine malerier har været udstillet forskellige steder, hvilket du også kan læse på fanebladet om udviklingen i mit maleri.


Jeg sælger mine malerier. Mange af de viste er allerede solgt, bl.a. til Tyskland og Holland. Nye malerier kommer løbende til. De nyeste er at finde under fanebladet "Nyeste malerier", med link til fanebladet, hvor du finder titel, størrelse og pris på de enkelte malerier.

Er du interesseret i at se nærmere på et af mine billeder, er du velkommen til at kontakte mig for en aftale om besigtigelse.


Rigtig god fornøjelse!




Welcome to Galleri Vindelbro!


I have the pleasure to invite you inside for a visit to Galleri Vindelbro, where you will be able to see my pictures in the different rooms and periods.


I have been particularly interested in the MEETING AND INTERACTION BETWEEN PEOPLE - and not least COMMUNITY AND COMMUNITY as important factors in life.


My form of expression is basically expressionistically abstract, ie. based on the experiences and impressions that I encounter on my way - my painting and I - with the help of colors, lines and sensuality - create the mood and the emotions we want to express. But at the same time, I have chosen to avoid a commitment and loyalty to the style, which prevents me from exploring and experimenting - and following impulses komming by!


Read more on my website www.galleri-vindelbro.dk about my development in painting over the years, where I have moved through different color eras. By clicking on the tabs in the page, you will find both the story and my paintings in the different color eras.


My paintings have been exhibited in various places, which you can also read on the tab about the development of my painting. I sell my paintings. Many of the shows have already been sold, i.a. to Germany and the Netherlands. New paintings are added regularly. The latest can be found under the tab "Latest paintings", with a link to the tab, where you will find the title, size and price of the individual paintings.

If you are interested in taking a closer look at one of my photos, please feel free to contact me for an appointment for an inspection.


Enjoy!